top of page
Search

ŠTO NAKON LEGALIZACIJE?

Legalizirali se svoju nekretninu, a ona nije točno obilježena i evidentirana u katastru i zemljišniku?


Ukoliko ste dobili Rješenje o izvedenom stanju za završenu građevinu, sljedeći korak je evidentiranje građevine u katastarskom i zemljišno-knjižnom operatu. Upis u katastar i zemljišne knjige odvojena je procedura od same legalizacije, tako da te dvije procedure ne treba poistovjećivati. Za potrebe evidentiranja građevine u katastru i zemljišnim knjigama potreban Vam je Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama i drugim građevinama.


Geodetski elaborat za evidentiranje građevine može se izraditi ako je u katastru formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira ili ako je već potvrđeni parcelacijski elaborat za formiranje navedene građevne čestice. Geodetskom elaboratu obavezno se prilažu akti temeljem kojih su se te građevine mogle graditi. Ako takvi akti ne postoje u katastar će se upisati izgrađeno zemljište tj. u katastru će se evidentirati samo površina ispod građevine koja je izgrađena te će se o tome obavijestiti građevinska inspekcija. Nakon što građevina bude evidentirana u katastru po službenoj dužnosti provodi se promjena i u zemljišnoj knjizi.

Recent Posts

See All

STRUČNI GEODETSKI POSLOVI

Obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastara nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih po

GEODETSKI INSTRUMENTI

Geodetski instrumenti su uređaji koji služe za preciznu izmjeru Zemljine površine. Prema toj definiciji u geodetske instrumente spadaju i najstarije upotrebljavane naprave za mjerenje dužine poput let

HKOIG

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE je samostalna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke intere

Comments


bottom of page