top of page

Usluge koje nudimo

Obavljamo mnogo usluga koje Vam možda trebaju

Geodetske usluge i usluge vezane uz njih.

Stručni geodetski poslovi za održavanje katastra i zemljišnih knjiga

Stručni geodetski poslovi za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina podrazumijevaju pružanje usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina.​

Geodetski elaborati se mogu upotrebljavati u svrhu i za potrebe za koju su izrađeni kada su potvrđeni od strane katastarskog ureda. Sadržaj i oblik geodetskih elaborata propisuje se na način da se određuje svrha u koju se elaborati izrađuju, njihov izgled te sastavni dijelovi elaborata.

Models
Construction Work

Stručni geodetski poslovi za potrebe gradnje

Stručni geodetski poslovi za potrebe gradnje podrazumijevaju pružanje usluga izrade geodetskih podloga za potrebe projektiranja za gradnju, usluga izrade situacijskog nacrta stvarnog stanja terena prije gradnje, geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine, usluga iskolčenja i izrade elaborata iskolčenja građevine.

Usluga projektiranja i uspostave geodetske osnove, usluga geodetskog praćenja građevine u gradnji i praćenja pomaka građevine,te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe gradnje.

Stručni geodetski poslovi za potrebe izgradnje i evidencije infrastrukture

Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra infrastrukture podrazumijeva se pružanje geodetskih usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom elaborata za potrebe održavanja katastra infrastrukture, usluga tehničkog vođenja katastra infrastrukture za potrebe jedinica lokalne samouprave te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra infrastrukture.

Workers at Gas Plant
Urban Gardens

Stručni geodetski poslovi za potrebe prostornog uređenja

Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornoga uređenja podrazumijeva se pružanje usluga izrade geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornoga uređenja te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe prostornoga uređenja

Stručni geodetski poslovi za potrebe sudskih postupaka

Stalni sudski vještaci i procjenitelji na temelju svoga stručnog znanja pružaju pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i drugim naručiteljima (pravne i fizičke osobe, banke, osiguravajuća društva, inspekcije, agencije za promet nekretnina, fizičke osobe u pripremi vansudskih nagodbi, fizičke osobe u postupcima mirenja, fizičke osobe prije donošenja odluka o npr. kupnji nekretnina i dr.), uslugu davanja nalaza i mišljenja kada je to potrebno radi utvrđivanja ili razjašnjenja činjenica koje se utvrđuju u postupku.

Court
Stack of Files

Stručni geodetski i ostali poslovi kod upravnih postupaka

Upravnom stvari smatra se svaka stvar u kojoj javnopravno tijelo u upravnom postupku rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje odgovarajuće upravno područje.

Poslovi geodetskog nadzora

Pod obavljanjem stručnog geodetskog nadzora podrazumijeva se pružanje usluga geodetskog nadzora nad obavljanjem stručnih geodetskih poslova.

Traffic Sign

Stručni geodetski poslovi za potrebe evidentiranja cesta

Javne i nerazvrstane ceste izgrađene do srpnja 2011. godine koje nisu evidentirane u katastru ili nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentiraju se u katastru na temelju odluke o razvrstavanju javnih cesta kojom se određuju autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste, ili po službenoj dužnosti kod nerazvrstanih cesta, te geodetskog elaborata kojim je snimljeno izvedeno stanje, a koji pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja pravna osoba koja upravlja javnom cestom.

Snimanje iz zraka

Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova snimanja iz zraka podrazumijeva se pružanje geodetskih usluga izrade plana leta, obavljanja snimanja iz zraka, obrade materijala dobivenog snimanjem iz zraka te izrade geodetskih podloga koje su rezultat obavljenog snimanja iz zraka.

Real Estate Drone Photography
Stacks of Coins

Procjena vrijednosti

Procjena vrijednosti nekretnine multidisciplinarni je postupak tržišnog vrednovanja prema zadatcima naručitelja, koji provode stalni sudski vještaci za procjenu nekretnina i stalni sudski procjenitelji, čije ovlasti proizlaze iz posebnih propisa kojima se uređuje rad sudova i postupci izvlaštenja.

Geoinformacijski sustavi

Geoinformacijski sustav (akronim GIS), informatički i računalni sustav za prikupljanje, pohranu, pretraživanje, analiziranje i prikazivanje podataka koji se odnose na određeno geografsko područje.

 

Najčešće služi u djelatnostima koje se bave istraživanjem prostora ili njegovim upravljanjem, npr. u geodeziji, kartografiji, geologiji, ekologiji, prostornom planiranju, urbanizmu, statistici, navigaciji, državnoj i lokalnoj upravi i dr.

Love the Earth
Modern House

Promet nekretninama

Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Savjetovanje i konzalting

Stupite u kontakt da vidite kako možemo optimizirati Vašu strategiju i tijek rada kako bismo maksimalno povećali vrijednost geoprostornih podataka.

Shaking Hands
bottom of page