top of page
Search

STRUČNI GEODETSKI POSLOVI

Obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastara nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, stručnih geodetskih poslova za zaštićena i štićena područja, drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama uređeni su Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti.

Stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe obavljaju ovlašteni inženjeri geodezije koji se udružuju u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije. Ovlašteni inženjer geodezije i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave.


Pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije i članstvo u komori stečeno je upisom u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, a to pravo stječe fizička osoba kumulativnim ispunjavanjem sljedećih uvjeta:


– potpuna poslovna sposobnost,


– prebivanje na teritoriju Republike Hrvatske,


– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova,


– uspješno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer geodezije,


– uspješno proveden propisani komorski postupak za vježbenike-kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije u trajanju od najmanje dvije godine,


– položen stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova,


– da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog rada ili službene dužnosti,


– da je dostojna za obavljanje stručnih geodetskih poslova i


– da ne obavlja poslove koji su nespojivi sa stručnom geodetskom djelatnošću.

Recent Posts

See All

GEODETSKI INSTRUMENTI

Geodetski instrumenti su uređaji koji služe za preciznu izmjeru Zemljine površine. Prema toj definiciji u geodetske instrumente spadaju i najstarije upotrebljavane naprave za mjerenje dužine poput let

HKOIG

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE je samostalna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke intere

ŠTO NAKON LEGALIZACIJE?

Legalizirali se svoju nekretninu, a ona nije točno obilježena i evidentirana u katastru i zemljišniku? Ukoliko ste dobili Rješenje o izvedenom stanju za završenu građevinu, sljedeći korak je evidentir

Comments


bottom of page